bởi stevedocwra trên

Email phong cách mới.

Màu nền tuyệt đẹp trên tất cả các thiết bị.

Cuộc trò chuyện
bởi pjalau trên

Cuộc trò chuyện theo nhóm

Các thư có cùng dòng tiêu đề được nhóm lại với nhau để bạn có thể xem cả chuỗi trao đổi.

Lưu trữ
bởi Steven Green Photography trên

Tập tin đính kèm lớn

Chia sẻ các tập tin lớn với Flickr và Dropbox.
Xem trước tài liệu mà không phải rời hộp thư đến.

Các tính năng khác
bởi JJ San trên

Tìm kiếm hiệu quả

Tìm địa chỉ liên lạc, thư và tập tin đính kèm nhanh hơn.

Bảo mật cao hơn

Thêm một tầng bảo mật nữa với tính năng xác nhận đăng nhập lần hai và mã hóa SSL.

Bạn bè + Gia đình

Nhập các địa chỉ liên lạc từ Gmail, Facebook và các dịch vụ khác.

Hãy bắt đầu dùng miễn phí

bởi Nina Matthews Photography trên